+48 664 497 649

Polityka prywatności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Domki pod Szyszką z siedzibą w Rowach (76-212) przy ulicy Głogowej 11 NIP: 731-205-66-52, tel.: 664 497 649, e-mail: marcus@rowy-marcus.pl („Administrator”).
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą podmioty współpracujące / podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
 • Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.